Algemene Voorwaarden

Enkel onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing. Het plaatsen van welke bestelling ook, gevolgd door het leveren van producten impliceert automatisch het aanvaarden van onze verkoopsvoorwaarden. Alle aankoop voorwaarden van klanten worden uitdrukkelijk verworpen en kunnen nooit in aanmerking komen bij een of andere betwisting.

Levering, eigendoms- en risico-overdracht

Goederen worden beschouwd als in ontvangst genomen in onze magazijnen; zij reizen voor risico en rekening van de klant. 

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en intresten van de ermee overeenstemmende factuur de geleverde goederen mogen niet vermengd en/of verwerkt en/of verbruikt worden zodat zij niet meer herkenbaar zijn noch in pand gegeven zolang de aankoopprijs niet volledig is voldaan. Bij niet-betaling kan de verkoper, op kosten en risico van de koper, op elk moment de goederen terug laten ophalen. Ingeval van toepassing van het eigendomsvoorbehoud is de verkoper gerechtigd op 35% van het factuurbedrag omwille van kosten en depreciatie van de goederen.

Klachten – gebreken – schade: 

De koper moet de goederen bij levering inspecteren en de zichtbare gebreken vermelden op de leveringsbon of het vervoersdocument. Bij gebrek aan inspectie worden wij van alle aansprakelijkheid met betrekking tot zichtbare gebreken ontheven. Bovendien moeten alle klachten uiterlijk binnen 8 dagen na de levering schriftelijk ingediend worden.

Elk gebruik van een levering, zelfs gedeeltelijk, sluit de aanvaarding in van de gehele partij.

Bij klachten over schade dient steeds het aankoopbewijs bijgevoegd te worden. Het gekochte product dient steeds in dezelfde staat te worden opgestuurd.

Zowel bij zichtbare als bij verborgen gebreken zijn wij slechts gehouden tot het vervangen van de door ons geleverde koopwaar, onder voorbehouden van garantievoorwaarden de koper zal nooit aanspraak kunnen maken op een verdergaande vergoeding dan die welke wij op onze beurt van onze leverancier of verzekeraar ontvangen bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor gevolgschade noch voor de kosten van transport van de vervanging.

Indien de klant ten onrechte weigert de vervangende goederen te ontvangen, zullen alle kosten die hieruit voortvloeien aan de klant in rekening gebracht worden.

Ruilen van goederen:

Gekochte standaard goederen kunnen enkel geruild worden op voorwaarde van het voorleggen van de verkoopfactuur, dat de goederen niet gedragen noch gewassen zijn en wanneer de verpakking nog volledig intact is.

Betalingen:

Onze facturen zijn online op de website van breathe and connect te betalen. In geval van niet betaling of laattijdige betaling zal de intrest conform de wet betalingsachterstand in handelstransacties worden aangerekend vanaf de 8ste dag na factuurdatum. Dit bedrag zal verhoogd worden met forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van 100 euro, gerechtskosten niet inbegrepen.

Bevoegdheid:

In elk geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Antwerpen – afdeling Antwerpen bevoegd.

Login
Password Recovery

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

SHOPPING BAG 0