Privacy Policy

1. Introductie

Dit is de privacyverklaring van Breathe & Connect.
Deze privacyverklaring legt je in heldere, transparante duidelijke en correcte wijze uit hoe, wanneer en waarom Breathe & Connect uw persoonlijke informatie ( inclusief persoonsgegevens) verzamelt, verwerkt, deelt en beschermt. Deze verklaring is gericht naar alle personen waarvan wij deze gegevens, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, ontvangen.

2. Contactmogelijkheden

Voor vragen inzake verzameling en verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met ons via email naar info@breatheandconnect.be

De gegevens die wij verzamelen
Welke soorten gegevens verzamel wij ?
Het antwoord op deze vraag is volledig afhankelijk van uw interactie met Breathe & Connect.
Breathe & Connect hecht veel belang aan uw privacy en verzamelt zo weinig mogelijk persoons-gegevens, behoudens deze nodig voor de diensten die Breathe & Connect aanbiedt. Enkele categorieën van persoonsgegevens die Breathe & Connect verzamelt zijn:

Identiteitsgegevens, Naam, Voornaam, … daar wij belang hechten aan een persoonlijke aanpak.

Contactgegevens: opdat wij je kunnen bereiken wanneer nodig

Hoe verzamelen wij die gegevens?
Breathe & Connect verzamelt je gegevens in de regel rechtstreeks door jou doordat je informatie met ons deelt. Daarnaast kan Breathe & Connect je gegevens ook verkrijgen via één van de coaches die voor Breathe & Connect werken, indien je je gegevens eerst aan hen hebt meegedeeld. In kader van de door ons geleverde diensten zijn kunnen wij je informatie met desbetreffende coaches delen opdat we je optimaal kunnen begeleiden.

Waarom wij uw gegevens verzamelen en verwerken?
Breathe & Connect verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel in de mate van het absolute noodzakelijke, maar ook op een wijze die ons toelaat je een aangename, efficiënte dienstverlening te kunnen bieden. Hiertoe hebben wij enerzijds identiteitsgegevens nodig, zodat wij je een persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden waardoor wij steeds zeker zijn dat we de juiste persoon contacteren en informeren. Daarnaast moeten wij je, in kader van onze diensten, ook op regelmatige tijdstippen kunnen contacteren. Dit om je documenten te bezorgen, afspraken vast te leggen, informatie te kunnen verstrekken en dergelijke meer.

privacyverklaring


Op welke basis wij je gegevens verzamelen en verwerken?
In kader van dienstverlening hebben wij bepaalde informatie nodig. In andere situaties waarbij wij je gegevens verzamelen en verwerken, doen wij dit in kader van een overeenkomst tussen jou en ons of omdat je ons daartoe toestemming hebt gegeven.

 1. Delen van je gegevens
  Algemene principes inzake delen van gegevens
  Breathe & Connect deelt in de regel geen persoonsgegevens/bedrijfsgegevens met derden. Hiertoe zijn echter gelimiteerde uitzonderingen mogelijk, waarbij gegevens gedeeld worden met derden die het mogelijk maken voor Breathe & Connect om haar dienstverlening te kunnen uit-oefenen. Enkel de strikt noodzakelijke informatie wordt met deze derden gedeeld.
  Het is mogelijk dat Breathe & Connect persoonsgegevens combineert of delen verwijdert om deze gegevens te anonimiseren, opdat deze gegevens niet langer terug kunnen leiden naar één specifieke persoon. Het is belangrijk te weten dat hierbij alle mogelijke banden tussen de gegevens en jou verdwenen zijn. Indien Breathe & Connect gevraagd wordt om in kader van een juridische procedure persoongegevens vrij te geven zal zij deze vraag positief beantwoorden, doch zal zij enkel de strict noodzakelijke en gevraagde gegevens
  aanleveren.
 2. Categorieën van ontvangers van persoongegevens
  Breathe & Connet maakt gebruik van de gebruikelijke it-dienstverleners ( voor mail, gegevensopslag, itconfiguratie,..). Je pricacy wordt gerespecteerd.
 3. Derde landen
  Breathe & Connect maakt geen persoons/bedrijfsgegevens noch andere informaite van jou over aan organisaties of personen in derde landen ( landen en/of organisaties buiten de europese unie) Gegevens, inclusief persoonsgegevens, worden door Breathe & Connect steeds binnen de Europese Unie en meer specifiek binnen België bewaart en verwerkt.
 4. Bewaren en beschermen van je gegevens
  hoe wij je gegevens bewaren Breathe & Connect bewaart je gegevens overeenstemming met de wettelijke verplichtingen. hoe wij je gegevens beschermen
  Breathe & Connect neemt alle passende en redelijk technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om de verzamelde (persoons-)gegevens te beschermen en te beveilgen en neemt alle redelijke en passende maatregelen om de ware identieit te verifiëren van elke persoon die gebruik wenst te maken van de diensten van Breathe & Connect en/of die zijn/haar rechten in kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming wil uitoefenen. Ondanks het feit dat Breathe & Connect alle passende maatregelen neemt om de ( persoons-)gegevens in haar bezit
  op een correcte en efficiënte wijze te bewaren en te beschermen, kan Breathe & Connect de bescherming van enige informatie in haar bezit niet volledig garanderen.
 5. Je keuzes en rechten betreffende persoonsgegevens
  je rechten betreffende je persoonsgegevens Het is steeds je recht om Breathe & Connect te vragen of Breathe & Connect je persoonsgegevens heeft verwerkt. Indien dit positief beantwoordt wordt, is het je recht om inzage te krijgen in die persoonsgegevens, te verzoeken deze persoonsgegevens te rectificeren, te wissen, de verwerking van die persoonsgegevens te beperken en/of het recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Je hebt ook steeds het recht om de gegevens van de bron van je persoonsgegevens op te vragen bij Breathe & Connect. Conform het bovenstaande is het steeds je recht om onjuiste persoonsgegevens te laten rectificeren conform artikel 16AVG. Conform het bovenstaande is het steeds je recht om al je persoonsgegevens te laten wissen, in kader van je recht op vergetelheid conform artikel 17 AVG. Let wel dat geaggregeerde gegevens niet gewist zullen worden, daar zij niet
  gehanteerd kunnen worden om deze gegevens terug te brengen tot één specifiek persoon.
  Conform het bovenstaande is het steeds je recht om de beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te verkijgen conform artikel 18 AVG. Het is steeds je recht om te verzoeken je verwerkte persoonsgegevens te verkijgen in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm en om deze over te dragen aan een andere partij conform artikel 20 AVG. Conform het bovenstaande is het tevens je recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens conform artikel 21 AVG en geautomatiseerde besluitvorming conform artikel 22 AVG.
 6. Recht om klacht in te dienen
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit wanneer je van mening bent dat Breathe & Connect op onzorgvuldige wijze je persoongegevens heeft verzameld, verwerkt en beheert waardoor je (potentieel)schade lijdt of hebt geleden.
  De vereiste om persoonsgegevens mee te delen Gelet op de aard van de dienstverlening, kan Breathe & Connect enkel diensten aanbieden indien je akkoord bent om je persoonsgegevens te delen met Breathe & Connect. Ook Breathe & Connect is zich hiervan bewust en draagt
  privacy en respect voor je persoonsgegevens dan ook hoog in het vaandel.
 7. Geen gebruik van automatische besluitvorming
  Breathe & Connect maakt geen gebruik van auotmatische besluitvorming op basis van je persoonsgegevens en/of afgeleide hiervan.
 8. Wijziging aan de privacyverklaring
  Breathe & Connect kan ten gepaste tijde deze privacyverklaring wijzigen en/of updaten. Je wordt dan ook
  aangeraden om regelmatig deze privacyverklaring opnieuw door te nemen.
Login
Password Recovery

Wachtwoord vergeten? Voer je gebruikersnaam of e-mailadres in. Je ontvangt een link via e-mail om een nieuw wachtwoord in te stellen.

SHOPPING BAG 0